20 km - Männer - TV Rheinau Laufabteilung

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Bestenlisten > ewige Bestenliste > Straße

20 km Straße Gesamt

Zeit:

Name:

JG

AK

Datum:

Ort:

1:06:01
1:06:15
1:08:12
1:08.13
1:08:34
1:08:42
1:09:37
1:10:24
1:10:33
1:10:44

1:11:26
1:12:32
1:12:37
1:13:24
1:14:10
1:14:28
1:14:50
1:14:59
1:15:00
1:16:52

1:17:07
1:17:42
1:17:44
1:18:24
1:18:28
1:18:34
1:20:05
1:20:06
1:20:07
1:20:45

1:22:48
1:23:13
1:24:10
1:24:36
1:25:25
1:26:05
1:26:07
1:27:02
1:27:37
1:28:17

1:28:49
1:29:01
1:32:13

1:32:16
1:32:47
1:33:08
1:34:47
1:35:21
1:36:25
1:37:06

1:37:58
1:39:15
1:40:30
1:41:02
1:41:38
1:43:51
1:44:30
1:45:07
1:45:50
1:50:27

1:51:50
1:51:50
1:52:07
1:52:21
1:52:22
1:53:46
1:57:58
1:58:16
1:58:33
1:59:07

2:02:06
2:02:47
2:04:10
2:04:52
2:07:39
2:11:38
2:15:18
2:19:41

Wolff, Günther
Klein, Patrick
Kunz, Steven
Förster, Jan
Genz, Mario
Mürb, Bernd
de Jong, Peter
Mehrer, Jens
Pfeifer, Markus
Leiß, Achim

Bittermann, Matthias
Söffker, Andreas
Bergbold, Heinrich
Asang, Manfred
Wagner, Walter
Hausdörfer, Dieter
Meynert, Jürgen
Koßmann, André
Schulte-Mattler, Karl-Heinz
Buttmi, Peter

Velten, Lukas
Hammer, Gerhard
Wiesemann Florian
Richter, Björn
Scherer, Helmut
Walker, Dieter
Leonhardt, Jürgen
Decker, Wolfgang
Siefert, Max
Freeksen, Olaf

Hering, Rolf
Hering, Peter
Schwarz, Matthias
Hüttner, Dieter
Reschke, Paul
Jacobs, Heinz
Hebding, Klaus
Achenbach, Dietmar
Hering, Walter
Bergmann, Günther

Messerschmitt, Volker
Schwarz Matthias
Diwes, Andreas

Hebding, Klaus
Krämer, Reinhard
Duda, Detlev
Heil, Richard
Thiel Eberhard
Berdel, Klaus
Schilling, Andreas

Kokonis, Joannis
Roth, Klaus
Gallinger, Michael
Bausch, Thomas
Oettinger, Uwe
Tast, Thomas
Krämer, Norbert
Thoma, Dietrich
Frieland, Rainer
Knappenberger, Martin

Higel, Bernd
Heid, Gerd
Genthner, Peter
Kraft, Rüdiger
Seufert, Rüdiger
Meffert, Hans
Chmielewski, Jan
Heibel Matthias
Nußhardt, Günther
Kohl, Rainer

Wilding, Kay
John, Manfred
Gloßner, Jörg
Breier, Harald
Dietrich, Bodo
Bechtel, Volker
Schmitt, Walter
Heckert, Claus

1949
1975
1960
1982
1973
1962
1948
1974
1968
1966

1956
1960
1939
1943
1953
1953
1954
1959
1941
1963

1956
1940
1983
1976
1946
1944
1940
1944
1953
1955

1961
1963
1965
1941
1925
1952
1967
1941
1939
1958

1967
1966
1966

1967
1947
1950
1952
1981
1947
1963

1965
1951
1963
1959
1964
1966
1952
1941
1933
1970

1958
1962
1963
1968
1954
1947
1942
1967
1928
1954

1954
1949
1957
1942
1961
1958
1929
1961

M35
MHK
M30
M30
JUN
M30
M35
M30
MHK
MHK

M35
M35
M45
M50
M35
M40
M40
M40
M45
M40

M40
M50
M30
JUN
M45
M50
M50
M55
M40
M40

MHK
M30
M40
M50
M60
M35
M40
M45
M40
M30

M40
M45
M45

M35
M35
M55
M60
M30
M55
M40

M40
M45
M40
M45
M35
M30
M45
M60
M60
M35

M45
M40
M40
M35
M45
M45
M60
M45
M65
M50

M50
M55
M45
M60
M40
M45
M65
M40

12.02.1984
10.02.2002
07.02.1993
30.09.2012
06.02.1994
06.02.1994
12.02.1984
08.02.2004
06.02.1994
06.02.1994

09.02.1992
17.06.1995
12.02.1984
29.09.1996
11.02.1990
07.02.1993
06.02.1994
25.04.1999
14.02.1988
06.02.2005

06.02.2000
07.02.1993
13.10.2013
29.09.1996
12.02.1995
06.02.1994
09.02.1992
11.02.2001
07.02.1993
12.02.1995

20.02.1983
09.02.1997
07.02.2010
22.05.1994
09.02.1986
10.02.1991
28.10.2007
11.02.1989
20.02.1983
11.02.1990

14.06.2009
27.10.2013
04.05.2014

25.09.2005
12.02.1984
07.02.2010
28.09.2003
10.02.2013
13.06.2004
04.11.2007

08.02.2009
08.02.1998
23.04.2006
08.02.2004
28.09.2003
08.02.1998
18.06.2000
29.09.2002
06.02.1994
06.02.2005

06.02.2005
28.09.2003
12.06.2005
28.09.2003
28.09.2003
07.02.1993
28.09.2003
21.04.2013
12.02.1995
25.09.2005

25.09.2005
06.03.2005
28.09.2003
08.02.2004
29.09.2002
15.06.2003
29.09.1996
28.09.2003

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern

Rheinzabern
Waldesch
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Hamburg
Rheinzabern
Rheinzabern

Rheinzabern
Rheinzabern
München
Berlin
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Tesperhude
Rheinzabern
Rheinzabern
Frankfurt
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern

Bellheim
Frankfurt
Hamburg

Berlin
Rheinzabern
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Bellheim
New York/USA

Rheinzabern
Rheinzabern
Hamburg
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Alsbach
Berlin
Rheinzabern
Rheinzabern

Rheinzabern
Berlin
Alsbach
Berlin
Berlin
Rheinzabern
Berlin
Hamburg
Rheinzabern
Berlin

Berlin
Hördt
Berlin
Rheinzabern
Berlin
Alsbach
Berlin
Berlin

 

20 km Straße Altersklassen

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

1:11:40

1:08:34
1:18:24
1:22:48
1:23:34

1:06:15
1:10:19
1:10:33
1:10:44
1:12:21
1:18:26
1:22:27

1:06:56
1:08:12
1:08:13
1:08:42
1:10:24
1:17:44
1:23:13
1:28:17
1:35:21
1:43:51

1:06:01
1:09:37
1:11:26
1:12:32
1:14:10
1:26.05
1:32:16
1:32:47
1:41:38
1:50:27
1:52:21

1:13:18
1:14:26
1:14:28
1:14:50
1:14:59
1:16:15
1:16:52
1:17:07
1:20:07
1:20:45
1:24:10
1:26:07
1:27:37
1:28:49
1:37:06
1:37:58
1:39:47
1:40:30
1:42:37
1:51:50
1:52:07
2:07:39
2:19:41

1:12:37
1:15.00
1:15:29
1:18:28
1:19:29
1:20:26
1:23:00
1:27:02
1:29:01
1:32:13

1:35:07
1:41:02
1:44:30
1:51:50
1:52:22
1:53:46
1:58:16
2:04:10
2:11:38

1:13:24
1:15:20
1:17:42
1:18:24
1:18:34
1:20:05
1:22:04
1:24:36
1:25:12
1:26:13
1:33:43
1:34:47
1:44:36
1:59:07
2:02:06
2:12:41

1:19:24
1:19:31
1:20:06
1:21:03
1:28:29
1:32:52
1:35:03
1:36:25
1:37:47
1:44:56
1:56:27
2:02:47

1:24:00
1:25:16
1:25:25
1:27:08
1:31:20
1:31:37
1:33:08
1:33:17
1:45:07
1:45:50
1:57:54

1:57:58
2:04:52

1:29:08
1:34:23
1:50:58
1:58:33
2:15:18

1:31:32

Genz, Mario

Genz, Mario
Richter, Björn
Hering, Rolf
Hering, Peter

Klein, Patrick
Mürb, Bernd
Pfeifer, Markus
Leiß, Achim
Pfeifer, Markus
Richter, Björn
Wiesemann, Florian

Klein, Patrick
Kunz, Steven
Förster, Jan
Mürb, Bernd
Mehrer, Jens
Wiesemann, Florian
Hering, Peter
Bergmann, Günther
Thiel, Eberhard
Tast, Thomas

Wolff, Günther
de Jong, Peter
Bittermann, Matthias
Söffker, Andréas
Wagner, Walter
Jacobs, Heinz
Hebding, Klaus
Krämer, Reinhard
Oettinger, Uwe
Knappenberger, Martin
Kraft, Rüdiger

de Jong, Peter
Wagner, Walter
Hausdörfer, Dieter
Meynert, Jürgen
Koßmann, André
Bittermann, Matthias
Buttmi, Peter
Velten, Lukas
Siefert, Max
Freeksen, Olaf
Schwarz, Matthias
Hebding, Klaus
Hering, Walter
Messerschmitt, Volker
Schilling, Andréas
Kokonis, Joannis
Roth, Klaus
Gallinger, Michael
Hering, Peter
Heid, Gerd
Genthner, Peter
Dietrich, Bodo
Heckert, Claus

Bergbold, Heinrich
Schulte-Mattler, Karl-Heinz
Wagner, Walter
Scherer, Helmut
Bittermann, Matthias
Velten, Lukas
Meynert, Jürgen
Achenbach, Dietmar
Schwarz, Matthias
Diwes, Andreas

Roth, Klaus
Bausch, Thomas
Krämer, Norbert
Higel, Bernd
Seufert, Rüdiger
Meffert, Hans
Heibel, Matthias
Gloßner, Jörg
Bechtel, Volker

Asang, Manfred
Mürb, Bernd
Hammer, Gerhard
Schulte-Mattler, Karl-Heinz
Walker, Dieter
Leonhardt, Jürgen
de Jong, Peter
Hüttner, Dieter
Wagner, Walter
Scherer, Helmut
Hering, Walter
Heil, Richard
Roth, Klaus
Kohl, Rainer
Wilding, Kay
Bechtel, Volker

Hammer, Gerhard
Asang, Manfred
Decker, Wolfgang
de Jong, Peter
Walker, Dieter
Scherer, Helmut
Duda, Detlev
Berdel, Klaus
Hering, Walter
Jandura, Franz
Roth, Klaus
John, Manfred

de Jong, Peter
Leonhardt, Jürgen
Reschke, Paul
Asang, Manfred
Decker, Wolfgang
Walker, Dieter
Duda, Detlev
Scherer, Helmut
Thoma, Dietrich
Frieland, Rainer
Roth, Klaus

Chmielewski, Jan
Breier, Harald

de Jong, Peter
Walker, Dieter
Frieland, Rainer
Nußhardt, Günther
Schmitt, Walter

Decker, Wolfgang

1973

1973
1976
1961
1963

1975
1962
1968
1966
1968
1976
1983

1975
1960
1982
1962
1974
1983
1963
1958
1981
1966

1949
1948
1956
1960
1953
1952
1967
1947
1964
1970
1968

1948
1953
1953
1954
1959
1956
1963
1956
1953
1955
1966
1967
1939
1967
1963
1965
1951
1963
1963
1962
1963
1961
1961

1939
1941
1953
1946
1956
1956
1954
1941
1966
1966

1951
1959
1952
1958
1954
1947
1965
1957
1958

1943
1962
1940
1941
1944
1940
1948
1941
1953
1946
1938
1952
1951
1954
1954
1958

1940
1943
1944
1948
1944
1946
1950
1947
1939
1955
1951
1949

1948
1940
1925
1943
1944
1944
1950
1946
1941
1933
1951

1942
1942

1948
1944
1931
1928
1929

1944

MJA

JUN
JUN
JUN
JUN

MHK
MHK
MHK
MHK
MHK
MHK
MHK

M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30

M35
M35
M35
M35
M35
M35
M35
M35
M35
M35
M35

M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40
M40

M45
M45
M45
M45
M45
M45
M45
M45
M45
M45

M45
M45
M45
M45
M45
M45
M45
M45
M45

M50
M50
M50
M50
M50
M50
M50
M50
M50
M50
M50
M50
M50
M50
M50
M50

M55
M55
M55
M55
M55
M55
M55
M55
M55
M55
M55
M55

M60
M60
M60
M60
M60
M60
M60
M60
M60
M60
M60

M60
M60

M65
M65
M65
M65
M65

M70

09.02.1992

06.02.1994
29.09.1996
20.02.1983
12.02.1984

10.02.2002
08.02.1987
06.02.1994
06.02.1994
07.02.1993
29.09.2002
26.09.2010

06.02.2005
07.02.1993
30.09.2012
06.02.1994
08.02.2004
13.10.2013
09.02.1997
11.02.1990
10.02.2013
08.02.1998

12.02.1984
12.02.1984
09.02.1992
17.06.1995
11.02.1990
10.02.1991
25.09.2005
12.02.1984
28.09.2003
06.02.2005
28.09.2003

09.02.1992
06.02.1994
07.02.1993
06.02.1994
25.04.1999
05.03.2000
06.02.2005
06.02.2000
07.02.1993
12.02.1995
07.02.2010
28.10.2007
20.02.1983
14.06.2009
04.11.2007
08.02.2009
05.03.1995
23.04.2005
06.02.2005
28.09.2003
12.06.2005
29.09.2002
28.09.2003

12.02.1984
14.02.1988
15.08.1999
12.02.1995
02.03.2003
11.02.2001
29.09.2002
11.02.1989
27.10.2013
04.05.2014

13.06.1999
08.02.2004
18.06.2000
06.02.2005
28.09.2003
07.02.1993
21.04.2013
28.09.2003
15.06.2003

29.09.1996
10.02.2013
07.02.1993
07.02.1993
06.02.1994
09.02.1992
10.02.2002
22.05.1994
29.01.2005
29.09.1996
14.02.1988
28.09.2003
28.07.2002
25.09.2005
25.09.2005
01.06.2008

12.02.1995
29.09.2002
11.02.2001
08.02.2004
11.02.2001
09.02.2003
08.08.2009
13.06.2004
05.03.1995
30.10.2011
05.03.2006
06.03.2005

10.02.2008
06.02.2000
09.02.1986
08.02.2004
08.02.2004
06.02.2005
07.02.2010
10.02.2008
29.09.2002
06.02.1994
03.02.2014

28.09.2003
08.02.2004

10.02.2013
07.02.2010
08.02.1998
12.02.1995
29.09.1996

09.02.2014

Rheinzabern

Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Rheinzabern

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Berlin
Berlin

Rheinzabern
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Rheinzabern
München
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Waldesch
Rheinzabern
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Berlin

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Hamburg
Hördt
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Frankfurt
Rheinzabern
Bellheim
New York/USA
Rheinzabern
Hördt
Hamburg
Rheinzabern
Berlin
Alsbach
Berlin
Berlin

Rheinzabern
Rheinzabern
Hetzbach
Rheinzabern
Hördt
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Frankfurt
Hamburg

Bellheim
Rheinzabern
Alsbach
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Hamburg
Berlin
Alsbach

Berlin
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Tesperhude
Rodgau-Dudenhofen
Berlin
Rheinzabern
Berlin
Obertshausen
Berlin
Berlin
Stockholm/SWE

Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Schaidt
Bellheim
Hördt
Frankfurt
Hördt
Hördt

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern
Hördt

Berlin
Rheinzabern

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Berlin

Rheinzabern

 

20 km Straße Mannschaten (3er-Wertung)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

3:27:49
3:28:15
3:30:36
3:35:24
3:37:26
3:38:03
3:38:21
3:46:13
3:46:46
3:48:06

3:50:32
3:50:34
3:51:51
3:55:25
3:58:37
4:04:00
4:05:01
4:09:01
4:18:05
4:18:25

4:18:29
4:20:54
4:25:34
4:30:39
4:34:09
4:36:32
4:48:30
4:55:17
4:57:49
5:01:26

5:08:15
5:10:28
5:11:30
5:11:42

5:14:04
5:42:41

Genz, Mürb, Pfeifer
Wolff, de Jong, Bergbold
Kunz, Genz, Pfeiffer
Bittermann, Genz, Kunz
Hering P., Hering W., Krämer
Leiß, Kunz, Wagner
Klein, Mehrer, de Jong
Klein, Koßmann A., Richter
Asang, Meynert, Richter
de Jong, Wagner, Leonhardt

Klein, de Jong, Decker
Hausdörfer, Hammer, Schulte-Mattler
Meynert, Schulte-Mattler, Walker
Klein, Buttmi, Walker
Scherer, Hammer, Freerksen
Siefert, Leonhardt, Wagner
Velten, de Jong, Leonhardt
Decker, Velten, Walker
Asang, Meynert, Leonhardt
Buttmi, Hebding, Scherer

Wagner, Bergmann, Hering W.
Buttmi, Asang, Decker
Klein, Scherer, Roth
Asang, Decker, Walker
de Jong, Scherer, Duda
Leonhardt, Siefert, Hering
Walker, Duda, Kokonis
Hering P., Hering W., Roth
Walker, Scherer, Bausch
Wagner, Scherer, Schmitt

Heil, Oettinger Heid
Hering P., Roth, Nußhardt
Scherer, Hering P., Roth
Decker, Fröschl, Roth

Roth, Tast, Frieland
Kraft, Seufert, Chmielewski

MHK
M35


MHK

MHK

M40

M30


M60


MHK


MHK
MHK

06.02.1994
12.02.1984
07.02.1993
09.02.1992
12.02.1984
06.02.1994
08.02.2004
29.09.2002
29.09.1996
09.02.1992

10.02.2002
07.02.1993
06.02.1994
06.02.2005
12.02.1995
07.02.1993
06.02.2000
11.02.2001
29.09.2002
11.02.2007

11.02.1990
08.02.2004
09.02.2003
08.02.2004
10.02.2008
06.02.1994
08.02.2009
09.02.1997
08.02.2004
29.09.1996

28.09.2003
12.02.1995
06.02.2005
09.02.2014

08.02.1998
28.09.2003

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Berlin
Berlin
Rheinzabern

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Berlin
Rheinzabern

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
Berlin

Berlin
Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern

Rheinzabern
Berlin

 
 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü